Statut SORGING

Capitolul 1. Dispoziţii generale

Art.1 Constituire, denumire, sediu, durată

1.1 Societatea de Grafică Inginerească, având sigla SORGING, este o asociaţie profesională, constituită – în baza Ordonanţei nr. 26 din 30 ianuarie 2000 a Guvernului României cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, anul XII, nr. 39, partea I, la 31 ianuarie 2000 – ca persoană juridică română de drept privat, în scopul de a promova activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi diseminare a cunoştinţelor în domeniul graficii inginereşti şi de a constitui o reţea naţională de filiale – cu preponderenţă în centrele universitare – care să contribuie la realizarea acestui scop.

1.2 SORGING este o organizaţie independentă, nonguvernamentală, cu caracter apolitic, ştiinţific şi profesional, nonprofit, o componentă a societăţii civile.

1.3 Sediul Societăţii de Grafică Inginerească este în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, sectorul 6, cod 77206, în cadrul Departamentului de Grafică inginerească și design industrial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. Societatea poate înfiinţa – potrivit propriei strategii – filiale în oricare dintre localităţile ţării, având calitatea de membru al SORGING. Filialele pot fi înfiinţate în centrele universitare cu activitate în specificul SORGING, dacă numărul membrilor activi în zona teritorială respectivă este de minimum 10.

1.4 SORGING se constituie pe o perioadă nedeterminată şi se poate asocia sau afilia – pentru realizarea scopurilor sale – la organizaţii, asociaţii, federaţii existente în ţară sau în străinătate, cu condiţia menţinerii independenţei decizionale în propria activitate.

1.5 SORGING funcţionează potrivit legilor în vigoare şi prezentului Statut, care poate fi completat sau modificat în corespondenţă cu legislaţia românească.

Capitolul 2. Scopul şi obiectul de activitate

Art.2 Scopul Societăţii de Grafică Inginerească constă în:

2.1 Organizarea, susţinerea şi desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, tehnice, educaţionale şi de consultanţă care au în vedere promovarea ideilor, informaţiilor şi a cunoştinţelor în domeniul graficii inginereşti şi crearea unui mediu favorabil activităţilor de cercetare – dezvoltare, inovare, proiectare şi practică inginerească.

2.2 Promovarea cooperării cu organizaţii profesionale, universităţi, institute de cercetare-dezvoltare, institute de proiectare, firme specializate, instituţii şi organisme din ţară şi din străinătate cu preocupări în domeniul graficii inginereşti.

2.3 Promovarea şi dezvoltarea unor forme de instruire capabile să determine – pe plan naţional, în corelare cu normele internaţionale – o viziune unitară şi performantă asupra graficii inginereşti.

2.4 Armonizarea normelor şi convenţiilor uzuale din grafica inginerească privind tehnica reprezentării, inclusiv prin implicarea în activitatea de întocmire şi modernizare a standardelor din domeniul desenului tehnic. 2.5 Sprijinirea activităţii de proiectare industrială computerizată prin dezvoltarea şi/sau difuzarea unor programe şi baze de date grafice – biblioteci de grafică industrială – adaptate cerinţelor naţionale şi în corelare cu sistemele similare din exterior.

Art.3 Societatea de Grafică Inginerească are următoarele obiective fundamentale:

3.1 Promovarea şi dezvoltarea în România a conceptului şi domeniului de grafică inginerească prin activităţi de cercetare-proiectare aplicativă, de învăţământ mediu şi superior, de consultanţă, de inovare şi elaborare de norme unitare şi/sau optimizarea celor existente, de constituire a unui sistem general de informare şi documentare în domeniu.

3.2 Promovarea în domeniul graficii inginereşti a unui schimb permanent de informaţii, difuzarea cunoştinţelor şi a rezultatelor obţinute în cercetare prin manifestări ştiinţifice periodice naţionale şi/sau internaţionale, prin publicaţii proprii, prin bănci de date apelabile şi comunicabile prin Internet între secţiile şi/sau filialele componente sau cu alţi parteneri cu preocupări similare.

3.3 Promovarea, dezvoltarea şi difuzarea produselor software şi/sau hardware specifice graficii inginereşti, utilizarea în comun – prin Internet – a produselor software disponibile pe bază de licenţă.

3.4 Crearea condiţiilor necesare de instruire, dotare şi exploatare a calculatoarelor, reţelelor de calculatoare, a staţiilor grafice şi a altor echipamente similare pentru activităţile inginereşti de proiectare, în mod deosebit în învăţământul tehnic, promovarea metodelor şi a programelor moderne CAD – CAM – CAE specifice ingineriei actuale performante.

3.5 Promovarea şi susţinerea – prin atragere de fonduri – a tuturor acţiunilor de dotare materială a SORGING pentru realizarea unor baze de lucru – laboratoare – în domeniul graficii inginereşti, pentru susţinerea logistică a tuturor obiectivelor şi iniţiativelor din programul societăţii.

3.6 Cooperarea, asocierea şi integrarea cu şi în reţelele naţionale şi/sau internaţionale din alte ţări ce au obiective de activitate similare.

3.7 Promovarea cooperării cu organizaţii profesionale, universităţi, institute de cercetare-proiectare, firme specializate în domeniul echipamentelor şi al utilizării graficii inginereşti.

3.8 Editarea, tipărirea, difuzarea de publicaţii, lucrări specifice graficii inginereşti, colecţii de norme, organizarea de colocvii, simpozioane, conferinţe şi alte forme de comunicare, cursuri de iniţiere şi de perfecţionare specifice graficii inginereşti, învăţământ la distanţă în domeniul graficii, inclusiv prin colaborare cu firme specializate şi/sau în cadrul unor programe sau proiecte naţionale sau internaţionale.

3.9 Stimularea activităţilor în domeniul graficii inginereşti prin organizarea – în colaborare cu instituţiile de învăţământ de profil – a unor concursuri profesionale, la nivel local şi naţional, adresate studenţilor şi elevilor din învăţământul tehnic.

3.10 Stimularea dezvoltării suportului software al graficii inginereşti prin încurajarea şi sprijinirea creatorilor de programe grafice originale.

3.11 Atragerea şi utilizarea – în condiţii legale – de surse de finanţare şi resurse sub formă de subvenţii, subscripţii, donaţii, contribuţii, sponsorizări, contravaloarea unor prestări de servicii, în scopul îndeplinirii obiectivelor de activitate ale societăţii.

3.12 Promovarea şi susţinerea iniţiativelor privind pregătirea în domeniul graficii inginereşti în învăţământul universitar şi preuniversitar de profil. În acest scop, SORGING va putea acorda consultanţă privind programele de pregătire, dezvoltarea bazei de documentare, studii referitoare la ameliorarea metodologică a procesului didactic în însuşirea graficii inginereşti.

Capitolul 3. Membri. Drepturi şi obligaţii

Art.4 Calitatea de membru

4.1 Membrii SORGING pot fi persoane fizice sau juridice care au activităţi directe sau conjugate în domeniul graficii inginereşti şi care sunt de acord cu prezentul statut. Pot primi calitatea de membru şi entităţi, cum ar fi: colective sau departamente din învăţământ, centre şi institute de proiectare, centre de training în domeniul graficii inginereşti, asociaţii profesionale, agenţi economici care îşi deleagă pentru Adunarea Generală un împuternicit.

4.2 SORGING are patru categorii de membri: membri fondatori, membri, membri de onoare, membri asociaţi.

4.3 Membri fondatori ai SORGING sunt persoane fizice care au conceput şi contribuit direct la elaborarea documentelor de constituire şi a capitalului iniţial al SORGING şi care, prin prestigiul profesional, au dat girul lor acestei societăţi.

4.4 Membru al SORGING poate deveni orice specialist, entitate proprie, un colectiv, sau departament profilate pe activitate directă în grafica inginerească sau de învăţământ specific graficii inginereşti, care îndeplineşte următoarele condiţii:

¤ îşi exprimă în scris opţiunea de a deveni membru, respectiv acordul cu prevederile Statutului societăţii;

¤ primeşte recomandări favorabile şi motivate de la doi membri activi;

¤ respectă principiile eticii profesionale;

4.5 Membri de onoare ai SORGING sunt persoane fizice sau entităţi de prestigiu din ţară sau străinătate cu o contribuţie importantă la dezvoltarea graficii inginereşti. Membru de onoare al SORGING îndeplineşte următoarele condiţii:

¤ îşi exprimă acordul cu privire la primirea acestui titlu onorific;

¤ contribuie şi sprijină realizarea în ţară şi în străinătate a obiectivelor SORGING;

¤ primeşte recomandări favorabile şi motivate din partea a trei membri activi;

¤ respectă principiile eticii profesionale.

4.6 Membrii de onoare nu au drept de vot. Participarea acestora la luarea deciziilor este consultativă.

4.7 Membru asociat al SORGING poate deveni orice specialist, entitate proprie, un colectiv sau departament profilate pe activitate directă în grafica inginerească sau de învăţământ specific graficii inginereşti, firmă sau agent economic cu profil similar, care îndeplineşte următoarele condiţii:

¤ îşi exprimă în scris opţiunea de a deveni membru, respectiv acordul cu prevederile Statutului societăţii;

¤ doreşte şi îşi exprimă disponibilitatea de a susţine acţiunile societăţii pentru îndeplinirea scopului acesteia;

¤ primeşte recomandări favorabile şi motivate de la doi membri activi;

¤ respectă principiile eticii profesionale.

4.8 Membrii asociaţi au drept de vot numai asupra hotărârilor privind acţiuni care implică participarea lor directă. Participarea acestora la luarea deciziilor nu este obligatorie.

Art.5 Drepturi şi obligaţii

5.1 Drepturile membrilor SORGING:

¤ să participe la toate activităţile SORGING;

¤ să îşi exprime opinia şi să contribuie prin propuneri şi acţiuni concrete proprii la îmbunătăţirea activităţii societăţii;

¤ să utilizeze mijloacele materiale de informare şi de documentare ale societăţii;

¤ să aleagă şi să fie ales în structurile de conducere şi de control ale societăţii;

¤ membrii ce au calitate de entităţi proprii nu pot fi angajaţi financiar fără acordul lor prealabil, dat în scris;

5.2 Obligaţiile membrilor SORGING:

¤ să respecte prevederile Statutului şi hotărârile conducerii societăţii;

¤ să sprijine societatea în realizarea scopului şi obiectului de activitate şi să acţioneze pentru creştrerea prestigiului acesteia;

¤ să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul societăţii;

¤ să achite cotizaţia stabilită de Consiliul de administrație;

¤ să nu intreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza scopurile, interesele sau prestigiul societăţii.

Art.6 Pierderea calităţii de membru

6.1 Calitatea de membru sau de împuternicit al unei entităţi se pierd:

a. prin excludere, în următoarele condiţii:

¤ producerea de prejudicii morale sau materiale societăţii, prin activitatea proprie sau a entităţii pe care o reprezintă;

¤ refuzul sistematic de implicare în acţiunile societăţii destinate realizării obiectivelor sale, constatat de organele de conducere ale SORGING;

¤ angajarea persoanei în cauză în activităţi care contravin Statutului şi hotărârilor organelor de conducere, contrare legii sau statului de drept, dovedite printr-o hotărâre definitivă a unei instituţii judecătoreşti sau a altei autorităţi similare;

¤ condamnarea pentru fapte penale.

b. la cererea expresă a membrului în cauză, adresată în scris Consiliului de Administraţie.

6.2 Pierderea calităţii de membru al societăţii, respectiv de membru de onoare sau de membru asociat, nu dă dreptul la pretenţii asupra contribuţiei aduse, respectiv asupra patrimoniului societăţii şi nici nu exonerează de răspundere persoana respectivă privind eventualele prejudicii aduse societăţii.

Capitolul 4. Organizare şi conducere

Art.7 Conducerea, administrarea şi controlul SORGING se realizează prin:

¤ Adunarea Generală a membrilor societăţii (AG),

¤ Consiliul de Administraţie (CA),

¤ Comitetul Director (CD) şi

¤ Comisia de control (CC).

Art.8 Adunarea Generală a membrilor societăţii este organul suprem de conducere a SORGING.

8.1. AG are următoarele atribuţii:

¤ Alegerea şi revocarea CA şi CC;

¤ Aprobarea Regulamentelor de organizare şi de funcţionare ale societăţii şi a Comisiei de Control;

¤ Modificarea actului fondator, a Statutului şi a structurii de organizare;

¤ Aprobarea lichidării societăţii în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile minime pentru continuarea activităţii.

8.2 Convocarea AG ordinare se face de către Preşedintele CA, cu cel puţin 10 zile înainte de data ţinerii adunării. AG extraordinară se convoacă la cererea Preşedintelui CA, a 2/3 din membrii CA sau 1/3 din membrii societăţii.

8.3 Adunarea Generală se considera statutara dacă isi exprima votul cel puţin jumătate plus unul din numărul total de membri.

8.4 La şedinţele AG membrii cu drept de vot pot fi reprezentaţi de un alt membru al societăţii, cu delegaţie scrisă.

8.5 Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritate de jumatate plus unu din membrii votanți; în anumite situatii stabilite de CA, votul membrilor în Adunarea Generală poate fi exprimat prin e-mail.

Art.9 Consiliul de Administraţie (CA) este mandatat de AG pentru a conduce, a administra şi a controla societatea.

9.1 CA este format din 5 persoane: preşedinte, 3 vicepreşedinţi, şi un secretar ştiinţific. Preşedintele CA este şi preşedintele societăţii.

9.2 Pot fi alese în CA numai persoane care au dobândit şi îşi păstrează calitatea de membru al societăţii.

9.3 Funcţiile în CA se aleg cu majoritate absolută a membrilor AG.

9.4 Durata mandatului membrilor CA este de 4 ani cu posibilitatea realegerii, respectând prevederile statutare. 5

9.5 CA se întruneşte anual sau de câte ori este nevoie, hotărârile şi deciziile sale fiind adoptate prin vot cu majoritate absolută. CA este statutar întrunit în prezenţa a cel puţin 3 membri ai săi. În caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui este decisiv.

9.6 CA are următoarele atribuţii principale:

¤ stabileşte direcţiile de acţiune, strategiile şi măsurile necesare pentru realizarea scopurilor şi a programelor anuale ale societăţii, în total acord cu celelalte prevederi ale Statutului şi ale hotărârilor AG;

¤ Aprobă programul de lucru al CD al societăţii precum şi rapoartele prezentate de directorul executiv şi de comisiile de lucru de pe lângă CA;

¤ Aprobă solicitarea de aderare la societate de noi membri și acordarea titlului de membru de onoare;

¤ Întocmeşte Regulamentul de organizare şi de funcţionare a societăţii elaborat pe baza Statutului ;

¤ Aprobă structura organizatorică a societăţii şi eventualele ei modificări datorate aderării de noi membri sau excluderea altora;

¤ Aprobă constituirea de comisii de lucru şi consultative, permanente sau temporare, pe lângă CA, cărora le stabileşte structura şi atribuţiile,

¤ Aprobă, la propunerea directorului executiv, statul de funcţiuni şi salariile personalului angajat al societăţii;

¤ Numeşte şi revocă din funcţie CD sau pe oricare membru al acestuia, inclusiv pe directorul executiv.

¤ Verifică şi aprobă bilanţul şi controlul de gestiune;

¤ Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi eventualele rectificări;

¤ Aprobă sistemul de salarizare, premiere şi îndemnizaţii pentru personalul de conducere a societăţii;

¤ Stabilește prestaţiile şi cotizaţiiler membrilor societăţii;

¤ Aprobarea sau, după caz, confirmarea afilierii societăţii la alte organisme naţionale sau internaţionale.

Art.10 Preşedintele societăţii are următoarele atributii:

¤ Este preşedintele CA, calitate în care convoacă şi prezidează şedinţele acestuia;

¤ Reprezintă societatea, în conformitate cu Statutul ei, în relaţiile cu terţi; în acest scop poate da mandat de reprezentare şi altor persoane din cadrul CA, care, pe această cale, îşi asumă obligaţia de a prezenta preşedintelui raportul scris şi/sau documentele întocmite cu ocazia reprezentării;

¤ Exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru înfăptuirea scopului şi obiectului de activitate ale societăţii şi pentru îndeplinirea hotărârilor CA şi AG;

¤ Asigură cunoaşterea şi aplicarea Statutului, adoptând în acest sens măsurile necesare;

Art.11 Vicepreşedinţii societăţii sunt vicepreşedinţii ai CA şi au următoarele atribuţii:

¤ Acţionează, alături de preşedinte, pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor societăţii, a hotărârilor CA şi AG;

¤ Înlocuiesc în funcţie, pe baza unor atribuţii specifice şi hotărâte, după caz, de CA, pe preşedintele societăţii şi ori de câte ori acesta este în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile.

Art.12 Comitetul Director (CD) este compus din 3 membri, numiţi şi revocaţi prin vot, cu majoritate absolută, de CA.

12.1 Funcţiile membrilor CD sunt: un director executiv care răspunde de întreaga activitate operativă şi de administrarea curentă a societăţii și doi directori adjuncţi cu responsabilităţi precizate în raport cu obiectivele societăţii.

12.2 Sarcinile directorilor adjuncţi sunt precizate prin regulamentul de organizare şi de funcţionare a societăţii, întocmit de CA şi aprobat de AG, ei fiind în directă subordonare a directorului executiv.

12.3 Directorul executiv are următoarele obligaţii şi atribuţii:

¤ Exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru îndeplinirea scopului şi obiectului de activitate ale societăţii, a hotărârilor AG şi CA ale acesteia. El poate mandata direct directorii adjuncţi spre a-l reprezenta, situaţie în care nu este exonerat de răspundere;

¤ Urmăreşte şi decide luarea de măsuri, potrivit competenţelor sale, pentru îndeplinirea întocmai şi la termenele stabilite a planurilor anuale de activitate ale societăţii;

¤ Participă obligatoriu la lucrările şedinţelor CA, pregăteşte şi prezintă rapoarte privind activitatea proprie şi a CD, asigură prezentarea rapoartelor comisiilor de lucru;

¤ Angajează, cu acordul preşedintelui societăţii şi a CA, patrimoniul societăţii, gestionează şi administrează resursele acesteia, semnează contracte, ia măsuri şi decizii ce respectă legislaţia ţării, Statutul societăţii, hotărârile AG şi ale CA. Reprezintă, în aceste condiţii, societatea în relaţiile cu terţi;

¤ Angajează, asigură instruirea, promovează, recompensează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul salariat al societăţii, stabilindu-i salariul corespunzător şi monitorizându-i întreaga activitate în conformitate cu Regulamentul de organizare şi de funcţionare a societăţii, inclusiv la nivelul filialelor din ţară.

12.4 Comitetul Director poate organiza – cu acordul CA – întruniri speciale ale SORGING, pentru dezbaterea unor probleme ştiinţifice sau tehnice, cu participarea membrilor direct interesaţi. Hotărârile şi concluziile acestor întruniri angajează numai pe cei care au participat şi pot fi difuzate numai în numele acestora.

12.5 Deliberările Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Art.13 Comisia de Control (CC) este formată din trei persoane alese prin vot, cu majoritate absolută, de către AG.

13.1 CC are ca atribuţii principale:

¤ Verificarea executării bugetului;

¤ Verificarea bilanţului contabil şi a controlului de gestiune;

¤ Prezentare anuală în AG a raportului propriu;

¤ Descărcarea de gestiune a CA.

13.2 Pentru a exercita dreptul de control, comisia va avea acces la toate documentele şi actele societăţii, la situaţia patrimoniului şi la registrele societăţii.

13.3 Membrii CC nu pot avea nici o altă funcţie în societate, nu pot lua decizii cu caracter executiv şi nu pot încheia acte de gestiune.

13.4 Pe parcursul mandatului său, CC va consemna într-un registru special toate deliberările proprii, inclusiv – atunci când este cazul – pe cele în nume personal ale membrilor CC. Rapoartele CC se prezintă CA şi CD.

13.5 CC va avea un regulament propriu de organizare şi de funcţionare, aprobat de AG.

13.6 Pentru efectuarea controlului financiar anual, societatea poate angaja personal calificat, cu contract de muncă sau pe bază de convenţie civilă. Angajarea se face de către CD, cu aprobarea preşedintelui societăţii.

Capitolul 5. Patrimoniul

Art.14 Patrimoniul iniţial al SORGING este subscris integral de membrii fondatori la data constituirii societăţii. El este destinat exclusiv obiectului de activitate şi scopului societăţii şi nu poate fi transmis la terţi. Valoarea iniţială este de 5 (cinci) sute lei.

14.1 Patrimoniul societăţii nu poate fi redus sub valoarea celui iniţial depus de fondatori la data constituirii.

14.2 Mărirea patrimoniului se realizează, cu respectarea legilor în vigoare, prin:

¤ contribuţia noilor membri;

¤ ajutoare financiare sau în bunuri imobiliare sau mobile ale membrilor sau ale terţilor, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate;

¤ subvenţii, subscripţii, sponsorizări sau alte surse permise de lege;

¤ diverse forme de valorificare a patrimoniului (dobânzi, dividende, chirii, acţiuni, cota din beneficii legale obţinute, tarife încasate pentru conducerea / administrarea / coordonarea / executarea de proiecte / programe de cercetare / dezvoltare / proiectare etc.)

14.3 Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datoriile sau obligaţiile membrilor acesteia, persoane fizice sau juridice.

14.4 Societatea elaborează bugetul de venituri şi de cheltuieli şi bilanţul contabil conform dispoziţiilor legale în vigoare.

14.5 Gestiunea societăţii se ţine de personal calificat şi este supusă controlului CC. Societatea poate deschide conturi, la orice bancă, în ţară sau în străinătate, conform legii.

14.6 Patrimoniul societăţii poate fi utilizat pentru îndeplinirea scopurilor după cum urmează:

¤ acoperirea cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea activităţilor necesare atingerii scopului şi obiectivelor de activitate ale societăţii;

¤ acoperirea cheltuielilor administrative şi a salariilor personalului angajat, destinat unei bune desfăşurări a activităţii societăţii;

¤ reinvestirea surplusului din patrimoniu pentru extinderea activităţilor proprii.

14.7 Donaţiile sau alte contribuţii materiale în natură sau bani, făcute în nume personal pentru realizarea obiectivului societăţii, nu pot fi revendicate pentru a fi extrase din patrimoniul societăţii nici atunci când persoana fizică sau juridică îşi pierde calitatea de membru al societăţii. În cazul dizolvării sau lichidării societăţii, situaţia patrimoniului se decide conform art.17 din Statut.

Capitolul 6. Dispoziţii finale

Art.15 Societatea are sigiliu şi siglă proprii, precum şi un regulament intern de organizare şi de funcţionare.

Art.16 Societatea se poate dizolva numai prin voinţa membrilor săi, materializată prin votul a 2/3 din numărul acestora şi în următoarele situaţii:

¤ reducerea patrimoniului societăţii sub cel iniţial;

¤ imposibilitatea realizării scopului propus;

¤ hotărârea Adunării Generale.

Art.17 AG desemnează o Comisie de lichidare şi stabileşte condiţiile lichidării. Nominalizarea comisiei determină încetarea funcţiei administratorilor. Bunurile SORGING sunt distribuite sau valorificate, ţinând cont de documentele administrative şi financiare existente la data lichidării. Conform acestor documente, patrimoniul SORGING se distribuie şi rămâne în proprietatea Departamentului de Grafică inginerească și design industrial din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi a unităţilor de învăţământ în care au funcţionat filiale ale societăţii. La sfârşitul lichidării, membrii sunt convocaţi pentru a statua asupra contului definitiv şi asupra activităţii comisiei de lichidare.

Art.18 Prevederile prezentului statut se actualizează în raport cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art.19 Pe parcursul procedurii de modificare a statutului SORGING se desemnează ca reprezentant domnul prof.univ.dr.ing. Ionel Simion, director al Departamentului de Grafică inginerească și design industrial din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, ce are calitatea de membru fondator al SORGING.

Art.20. După modificarea, conformă cu legislaţia română, a statutului Societăţii de Grafică Inginerească – SORGING – art.19 şi art.20 ale prezentului statut se abrogă.

Prezentul Statut a fost discutat, completat şi aprobat de membrii activi ai SORGING, la data de 22.05.2018.

Președinte :

Ionel Simion – prof.dr.ing. Univ. POLITEHNICA din București